over ons

Matzinger Eversdijk is geen onpersoonlijk notariskantoor dat alleen onpersoonlijke dossiers verschuift. Ervaar ook de kracht van persoonlijke aandacht bij het regelen van de zaken die uw leven ingrijpend vastleggen.

read more

 

zoeken

Zoeken +

Algemene voorwaarden

Opdrachten die door Matzinger Eversdijk Notarissen met ingang van 1 juni 2020 zijn aanvaard, worden uitgevoerd met inachtneming van onderstaande Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage.

Download PDF Nederlands | English 
 

1. Matzinger Eversdijk Notarissen is een maatschap van besloten vennootschappen, statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Matzinger Eversdijk Notarissen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

3. Het staat Matzinger Eversdijk Notarissen vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen vennoten en personeelsleden te laten uitvoeren en met inschakeling van derden. Matzinger Eversdijk Notarissen zal bij het inschakelen van derden, waar mogelijk, tevoren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. Matzinger Eversdijk Notarissen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

4. De aansprakelijkheid van Matzinger Eversdijk Notarissen is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.

5. Matzinger Eversdijk Notarissen licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van haar inschakeling, deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken en mag de kosten van haar werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de opdrachtgever.

6. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Matzinger Eversdijk Notarissen op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept) akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

7. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

8. Matzinger Eversdijk Notarissen behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.

9. Declaraties van Matzinger Eversdijk Notarissen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Matzinger Eversdijk Notarissen kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden.

Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van die invordering integraal voor rekening van de opdrachtgever. Bovendien kan Matzinger Eversdijk Notarissen:

  • van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;
  • desgewenst overgaan tot tussentijdse declaratie van haar werkzaamheden;
  • van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte een tussentijdse declaratie wordt voldaan of ter betaling van zijn declaratie een onherroepelijke machtiging tot eenmalige incasso wordt verleend.

10. Matzinger Eversdijk Notarissen behoudt zich het recht voor bij transacties alleen geld uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.

11. Voor het gebruik van de derdengeldenrekening door opdrachtgever kan Matzinger Eversdijk Notarissen aan de opdrachtgever kosten in rekening brengen. Matzinger Eversdijk Notarissen zal eventuele positieve rente aan de opdrachtgever (of rechthebbende) vergoeden indien en voor zover het bedrag langer dan 5 dagen op de derdengeldenrekening staat. Indien de bank kosten en/ of negatieve rente op de derdengelden in rekening brengt, is Matzinger Eversdijk Notarissen gerechtigd die negatieve rente en/ of kosten aan de opdrachtgever (of rechthebbende) door te belasten, al dan niet middels een forfaitair bedrag. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

12. Matzinger Eversdijk Notarissen behoudt zich het recht voor de stukken die ter zake van de opdracht in het dossier worden bewaard vijf jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop haar werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen.

13. Matzinger Eversdijk Notarissen draagt op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid voor het beheer of de juistheid van per post of per e-mail aan Matzinger Eversdijk Notarissen toegezonden of via het klantenportaal geüploade (onderhandse) stukken. Indien opdrachtgever wenst dat Matzinger Eversdijk Notarissen deze stukken beoordeelt, dient daarvoor expliciet en nadrukkelijk opdracht te worden gegeven.

14. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever jegens Matzinger Eversdijk Notarissen kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

15. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van Matzinger Eversdijk Notarissen, maar ook ten behoeve van ieder van haar vennoten, de aandeelhouders en bestuurders van de vennootschappen die vennoot zijn, de notarissen, de kandidaat-notarissen en alle overige personen die op enige wijze voor Matzinger Eversdijk Notarissen werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.

16. Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling van Matzinger Eversdijk Notarissen is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat, welke is te raadplegen op www.knb.nl/de-notaris/klacht-over-notaris en www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/notariaat.

17. Matzinger Eversdijk Notarissen houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl/de-notaris/klacht-over-notaris en kan op verzoek worden verstrekt.

18. Het merendeel van de dienstverlening van Matzinger Eversdijk Notarissen valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). In verband hiermee kan Matzinger Eversdijk Notarissen verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-NL). Volgens de wet mag Matzinger Eversdijk Notarissen zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

Download PDF Nederlands | English